Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Tin tức

Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam

09/11/2022 13:12

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) là một ngày kỷ niệm  vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013 và được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam năm 2012. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Ngày 09/11 được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp với các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và bản Hiến pháp hiện hành năm 2013. Vì vậy ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp đầu tiên rất được trân trọng. Đó cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 của Luật này cũng nêu rõ, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Với tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu sâu hơn trong đời sống Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên) nói riêng và xã hội nói chung, góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và qua đó góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. VICEM Hà Tiên đã triển khai và thực hiện một số hoạt động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa pháp luật trong đời sống xã hội:

 • Xây dựng chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: “Đẩy mạnh giáo dục ý thức, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật”.
 • Xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền:
  - Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
  - Tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Cán bộ, công nhân viên tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Trên tinh thần Chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 và Khẩu hiệu tuyên truyền VICEM Hà Tiên đã tổ chức tiển khai thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật; phổ biến pháp luật, cụ thể:

 • Tổ chức phổ biến, tuyền truyền rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022; phổ biến các văn bản mới được ban hành, câng cao hiểu biết pháp luật; có giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Xây dựng, hoàn thiện quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên;
 • Tuyên truyền, phổ biến luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 • Cử cán bộ phụ trách và chuyên trách tham gia các khóa đào tạo về pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên;
 • Tổ chức tuyên truyền, giáo dục an toàn vệ sinh lao động, các chế độ báo cáo định kỳ và chế độ lao động đặc thù;
 • Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền thông qua hình thức buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VICEM Hà Tiên.

Thông qua Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để VICEM Hà Tiên đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới.

Cán bộ, Công nhân viên VICEM Hà Tiên cùng quyết tâm thực hiện Ngày Pháp luật không chỉ trong ngày 9/11 mà các ngày trong năm, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ luôn hiện hữu qua hành vi của mỗi người, giúp xây dựng VICEM Hà Tiên ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc nền pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Phòng Pháp chế thanh tra Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên)