Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

22/04/2016
1.Thư mời ĐHCĐ 2016 Xem chi tiết
2.Giấy đăng ký Xem chi tiết
3.Giấy ủy quyền Xem chi tiết
4.Tờ trình danh sách đoàn Xem chi tiết
5.Quy chế tổ chức Xem chi tiết
6.Chương trình ĐHCĐ 2016 Xem chi tiết
7.Phát biểu chủ tịch HĐQT Xem chi tiết
8.Báo cáo HĐQT Xem chi tiết
9.Báo cáo ban TGD Xem chi tiết
10.Báo cáo di dời TNTĐ Xem chi tiết
11.Báo cáo BKS Xem chi tiết
12.Báo cáo thù lao Xem chi tiết
13.Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Xem chi tiết
14.Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Xem chi tiết
15.Tờ trình thù lao HĐQT,BKS,TK Xem chi tiết
16.Tờ trình ĐHĐCĐ - sửa đổi bổ sung điều lệ Xem chi tiết
17.Địa điểm họp ĐHĐCĐ 2016 Xem chi tiết
18.Biên bản họp ĐHCĐ 2016 Xem chi tiết
19.Nghị Quyết ĐHCĐ 2016 Xem chi tiết