Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

Thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2022

14/04/2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Xem Ngày đăng : 05/04/2022
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông HT1 phiên họp thường niên năm 2022 Xem Ngày đăng : 05/04/2022
Công bố thông tin v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Xem Ngày đăng : 09/03/2022