Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

Thông báo mời họp, Chương trình họp và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

03/04/2024
Thông báo mời họp, Chương trình họp và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Xem
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Xem
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Xem
3.1. Mẫu giấy ủy quyền - TH cổ đông Xem
3.2. Mẫu giấy ủy quyền - TH nhóm cổ đông Xem
4. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 Xem
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Xem