Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Thông tin công bố

Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin công bố

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

03/04/2023
CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 Xem
1. Tờ trình các nội dung ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua Xem
2. Tờ trình bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông Xem
3. Tờ trình bầu chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Xem
4. Dự thảo quy chế làm việc Xem
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Xem
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Xem
7. Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc Xem
8. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 Xem
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022 Xem
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 Xem
11. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS Xem
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Xem
13. Dự thảo quy chế bầu cử Xem
14. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ Xem
15. Dự thảo nghị quyết họp ĐHĐCĐ Xem