Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Quan hệ cổ đông

Trang chủ Quan hệ cổ đông

Thông tin đại hội cổ đông năm 2021

17/06/2021
Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu giấy ủy quyền Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Thông báo đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Xem Ngày đăng : 11/06/2021
Tờ trình v/v Danh sách ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 26/06/2021