• Báo cáo tài chính  năm 2012 Xem (10Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012  Xem(1Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012  Xem(5Mb)
  • Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2012 Xem (8Mb)
  • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012  Xem (4Mb)
  • Báo cáo thường niên năm 2012      Xem (3Mb)