South central region


QUANG NGAI PROVINCE
Thanh Huy Co. 213-215  - Quang Trung Str. - Quang Ngai City.
Phone: 0553 712 713
Fax: 0553 712 714

Binh Đinh PROVINCE
Quy Nhon Service & Trade J.S Co.
139 Đong Đa Str. - Thi Nai Ward - Quy Nhon City.
Phone: 056 3821 083
Fax: 056 3821 083

PhU YEn PROVINCE
Bich Thuy Co.
29 - 1A Highway - Tuy Hoa Town.
Phone: 057 3890 282
Fax: 057 3890 282

Khanh Hoa PROVINCE
Thien Phu Co.
72A Le Hong Phong Str. - Phuoc Hai Ward - Nha Trang City.
Phone: 058 3875 686
Fax: 058 3875 247

Binh Thuan province
Phan Thiet Building Materials Co.
33 Tu Van Tu Str. - Phan Thiet City.
Phone: 062 3821 160
Fax: 062 3821 160
Quan Trung Co.
Lot 3/2 PhanThiết Industrial park - Phan Thiet City.
Phone: 062 3839 827
Fax: 062 3839 827

South East region


Tay Ninh province
An Khang Co.
Number 30, 22B Highway - Hiep Hoa - Hiep Tan Ward - Hoa Thanh District.
Phone: 066 3827 322
Fax: 066 3838 315

Binh Phuoc province
Linh Thuan Co. 15 Nguyen Hue - An Loc Town- Binh Long District.
Phone: 0651 3666 132
Fax: 0651 3680 625
Mai Long Phuoc Co. 204 B6/6/2 Nguyen Van Huong Str. - Thao Đien Ward - District 2 - HCM City
Phone: 62819 007 - 62819 007
Fax: 62819 010

Đong Nai province
Tan Xuan Anh Co.
10/1A The 1 - Tan Hiep Ward - Bien Hoa City
Phone: 0613 3814 111
Fax: 0613 911 728
Hong Tuyen Co.
66 The 2, Nguyen Ai Quoc Str. , Tan Hiep Ward - Bien Hoa City
Phone: 0613 3890 282
Fax: 061 3890 136
Hoa Thanh Tien Co.
44 The 1 - Phu Vinh Ward - Đinh Quan District
Phone: 061 3851 072
Fax: 061 3893 828

Vung Tau province
Chan Long 351 Vo Thi Sau (A1) Str. - Long Đien Town - Long Đat District.
Phone: 064 3862 093
Fax: 064 3651 102

Ho Chi Minh city
Đuc Toan Trade & Service Co.
398 Le Hong Phong Str., Ward 1 - District 10.
Phone: 3 8354 310
Fax: 3 8305 606
C&T J.S Co.
9-19 Ho Tung Mau Str., Floor 6 - District 01.
Phone: 3 8295 488
Fax: 3 8211 096
CMID J.S Co. 215-217 Tran Hung Đao Str. - District 01.
Phone: 3 8368 473
Fax: 3 8369 434
Xuan Hiep Co.

80 C1 - The 4 -  Truong Tre - Linh Xuân Ward - Thu Đuc District
Phone: 3 7240 474
Fax:

Phu Thanh Loc Co.
184/5 Duong Quang Ham Str., Ward 05, Go Vap District
Phone: 3 9979 732
Fax: 3 9979 731
Nam Dung Transport Co.
98D Ho Ba Phan, The 4, Phuoc Long Ward, District 09
Phone: 5 409 5543
Fax: 3 731 3053

South west region


Long An province
MISA Co. 49B - Nguyen Đinh Chieu  str. - Tan An town.
Phone: 072 3826 170
Fax: 072 3826 170
THANH KIEU Co. 381/C - area 03 - Đuc Hoa town
Phone: 072 3850 125
Fax: 072 3761 842
NHU NGOC Co. the 3 - Hau Thanh Đong town - Tan Thanh district
Phone
: 072.3846021
Fax: 072.3951357
DAI THANH Co. 321 - highway 01 - ward 05 - Tan An town
Phone: 072.3825070
Fax: 072.3838388

Tien Giang province
BINH NGUYEN Co. 746N - Ly Thuong Kiet str. - ward 05 - My Tho city
Phone: 073 972 635
Fax: 073 884 762
THANH TAN Co. 179A - Le Quy Đon str. - the 3 - Cai Be town
Phone
: 073.3824256
Fax: 073.3924788
TIEN PHAT Co.
71 - Phan Thanh Gian str. - ward 03 - My Tho city
Phone
: 073.3872269
Fax: 073.3872269
DONG TAM Co. 243 - the 2 - ward 10 - My Tho city
Phone
: 073.3856706
Fax: 073.3868343
TO ANH DAO Co. 7A2 - Ap Bac str. - ward 04 - My Tho city
Phone
: 073.3955774
Fax: 073.3868899

Ben Tre city
BEN TRE BUILDING MASTERIAL Co. 207D - Nguyen Đinh Chieu str. -  Phu Khuong ward - Ben Tre city
Phone
: 075.3822315
Fax: 075.3822319
TIEN GIANG Food .Co – BEN TRE Food Enterprise 26 - Hung Vuong str. -  ward 01 - Ben Tre city
Phone
: 075.3825974
Fax: 075.3825980
VIET TRUNG Co. 16B - the 1, ward 08 - Ben Tre city
Phone
: 075.3822659
Fax: -
TAN DAN Co. 158C - Phan Đinh Phung str.  - Phu Khuong ward -Ben Tre city
Phone
: 075.3841091
Fax: 075.3815048

Đong Thap province
HUU TAM Co. 179 - Le Loi - ward 02 - Cao Lanh city
Phone
: 067.3851724
Fax: 067.3876679

Vinh Long province
CUU LONG Invest & Construction Co. 107/3 - Pham Hung str. -  ward 09 - Vinh Long city
Phone
: 070.3823507
Fax: 070.3828146
PHUOC VINH Co. 47B - 2/9 str. - ward 01 - Vinh Long city
Phone
: 070.3823577
Fax: 070.3895277

Tra Vinh province
CHAU HUNG Co. 72 - Bach Đang str. - the 06 - ward 04  - Tra Vinh town
Phone
: 074.3852542
Fax: 074.3853542
QUOC VIET Co. 73 - the 3 -  Cau Quan town - Tieu Can district
Phone
: 074.3824122
Fax: 074.3824666

Soc Trang province
TAN PHAT Co. 762 - Ly Thuong Kiet str. - ward 04 - Soc Trang city
Phone
: 079.3826838
Fax: 079.3812867
MY CHAU Co. 770 - Ly Thuong Kiet str. - ward 04 - Soc Trang city
Phone
: 079.3812952
Fax: 079.3622537
Hau Giang province
TIET CUOI Co. the My Hiep 1 - Tan Tien town - Vi Thanh district
Phone
: 0710 383 0582
Fax: 0710 373 1505

Can Tho city
HAI TUONG Co. 15-11 - area Phu An - Phu Thu ward - Cai Rang district -  Can Tho city
Phone
: 0710.32241067
Fax: 0710.3917988

An Giang province
DIEM HUY Co.
the My Hoi - My Hoi Đong town - Cho Moi district
Phone
: 0763 632 358
Fax: 0763 632 632
HOANG HUONG Trade-Construction Co. the 12 - Hoa Long 3 - An Chau town - Chau Thanh district
Phone
: 076.3954044
Fax: 076.3954044
195 LONG XUYEN Co. 199 - Tran Hung Đao str. - My Binh ward - Long Xuyen city
Phone
: 076.3852211
Fax: 076.3856644

Kien Giang province
MY HOA Co. the Nga Ba - Kien Luong town - Kien Luong district
Phone
: 0773.3853029
Fax: 077.3857775
TRANG TRI Co. The 2 - Son Kien - Kien Binh town - Kien Luong district
Phone
: 0773.3853035
Fax: 077.3857857

Bac Lieu province
THUONG NGHIEP BAC LIEU Co.
121 - Phan Ngoc Hien str. - ward 03 - Bac Lieu town
Phone
: 0781.3824162
Fax: 0781.3821879
CHI HUNG Co. 108 - the B - Huu Binh town - Hoa Binh district
Phone
: 0781.3880336
Fax: 0781.3880616

Ca Mau province
MINH HAI Co. 99 - Ly Van Lam str. - ward 01 - Ca Mau city
Phone
: 0780.3831445
Fax: 0780.3837937
ANH KIET Co.
174B - Quang Trung str. - ward 05 - Ca Mau city
Phone
: 0780 383 1532
Fax: 0780 382 1671

 


Cần Thơ